Regulamin

REGULAMIN

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług które klient może zlecić za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.przechowaj.to prowadzonej oraz administrowanej przez PPG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 66e , 53-504 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000672485 , NIP 8971838201, REGON 367005680 o kapitale zakładowym 5.100 złotych ( zwanym dalej „Usługodawcą” ), a w szczególności określa w jaki sposób wykonywane są usługi, sposób i termin wykonania usługi, sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, sposób rozstrzygania sporów, jak również sposób przetwarzania danych.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę na usługę lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. Usługodawca – PPG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 66e , 53-504 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000672485 , NIP 8971838201, REGON 367005680 kapitał zakładowy 5.100 złotych

3. Konto, Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zleceniach w Serwisie Internetowym

4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5. Login Klienta (Login) – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

6. Magazyn – Budynek odpowiednio zabezpieczony, miejsce, w którym Usługodawca przechowuje przedmioty Klienta;

7. Pojemnik – opakowanie zamykane z możliwością plombowania, wykonane z utwardzanego plastiku, dostarczane do Klienta na zamówienie przez Usługodawcę, do którego Klient może spakować swoje przedmioty.

8. Przedmioty – rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy umieszczone przez Klienta w Pojemniku lub o niestandardowym rozmiarze ( np. rowery, narty, snowboard, meble, box samochodowy, wózek dziecięcy ) oddane do przechowania.

9. Serwis Internetowy (Zwany dalej „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przechowaj.to za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia i korzystać z oferowanych usług usługodawcy.

10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie Przechowaj.to , umożliwiający utworzenie Konta.

11. Strona – Usługodawca lub Klient;

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość poprzez serwis usługodawcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa ta może zostać zawarta na wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę.

13. Usługa – Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę.

14. Cennik – oznacza dokument który stanowi załącznik do regulaminu określająca ceny za świadczone usługi lub publikacja na stronie serwisu

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia przez serwis usługodawcy zmierzające bezpośrednio do zlecenia usługi. Określa m.in. rodzaj i liczbę Pojemników lub Przedmiotów, terminy odbioru i zwrotu.

16. Kierowca / Dostawca – Pracownik Usługodawcy upoważniony do dostarczania i odbioru przedmiotu zamówienia, oraz do rozliczenia gotówkowego lub za pomocą terminala płatniczego przedmiotu zamówienia.

17. Plomba – Plastikowa plomba z unikalnym kodem numerycznym używana w celu zabezpieczenia zawartości i przyporządkowania przedmiotu zamówienia do konta klienta.

18. Protokół Przekazania – dokument który zawiera krótki opis przedmiotów przekazanych do przechowania lub transportu. Zawiera między innymi informację jaki przedmiot Usługodawca odbiera od Klienta inny niż pojemnik i/lub pojemnik z numerami plomb.

19. Administrator – Usługodawca podmiot odpowiedzialny za administrowanie danymi Klientów podanymi w procesie rejestracji w serwisie Usługodawcy.

20. Regulamin Przechowaj.to – niniejszy regulamin.

§ 3
Kontakt z Serwisem

1. Adres Usługodawcy: www.przechowaj.to
2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@przechowaj.to
3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 537 337 000, +48 690 011 000
4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy 25 1750 0012 0000 0000 3808 7576
5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od poniedziałku do piątku od 10 do 18 i w soboty od 10 do 14.
7. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi oraz sugestie, należy kierować pod adres e-mail: kontakt@przechowaj.to.

§ 4
Wymagania techniczne i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ( zalecana Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,
2. Aby zachować bezpieczeństwo korzystania z Serwisu zaleca się posiadanie oprogramowania:
• skuteczna zapora bezpieczeństwa (firewall),
• system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
• zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
• aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.

§ 5
Informacje ogólne

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Przechowaj.to spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie oferty Serwisu nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Usługę możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.
4. Ceny podane w Serwisie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cennik stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 6
Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy i ustanowienie hasła. Jeśli Konto zakłada osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i chcąca otrzymać fakturę VAT, wymagane jest podanie danych do faktury wraz z numerem NIP. Do założenia konta konieczne jest potwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu Przechowaj.to.
2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres podany jest w § 3. regulaminu.
5. Konto jest niezbywalne i przeznaczone do indywidualnego korzystania.
6. Klient nie może posługiwać się kontami innych użytkowników ani udostępniać swojego Konta, nie może również podawać danych do logowania osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła osobom trzecim.
7. Usługodawca może zablokować Konto Klienta lub ograniczyć dostęp do pewnych usług w przypadku kiedy uzna, że konto klienta może być zagrożone lub może stanowić zagrożenie dla Klienta lub Usługodawcy.
8. Każdorazowo przy zmianie danych na inne niż podane w Formularzu rejestracji klient musi poinformować niezwłocznie Usługodawcę o tym fakcie.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wprowadzić kod pocztowy w celu weryfikacji czy usługa jest świadczona na danym terenie. W przypadku chęci realizacji usługi poza standardowym obszarem działania, należy skontaktować się z Usługodawcą.
2. Wybrać Pojemnik lub Przedmiot z listy zdefiniowanych przedmiotów i ustalić ich ilość oraz okres przechowywania. W przypadku, kiedy chcemy skorzystać z innej Usługi np. opcji wynajęcia powierzchni lub oddać na przechowanie Przedmiot, który nie jest zdefiniowany należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez pocztę elektroniczną wysyłając zapytanie na adres e-mail : kontakt@przechowaj.to o wycenę. Usługodawca składa wówczas indywidualną ofertę, która w celu realizacji usługi musi zostać zaakceptowana przez Klienta.
3. Okres podstawowy na jaki klient oddaje Przedmioty na przechowanie to 30 dni, klient ma możliwość wystąpienia o zwrot swoich rzeczy wcześniej, np po 2 tygodniach, ale i tak opłata będzie naliczona za okres 30 dni. Klient ma możliwość zapłacenie za kilka okresów przechowania z góry, przy czym pierwszy okres płatności rozpoczyna się w dniu przekazania Przedmiotów do Usługodawcy
4. Ustalić datę i przedział godzinowy odbioru Pojemników lub Przedmiotów. W momencie złożenia zamówienia Klient zobowiązuje się do obecności w wybranym terminie pod wskazanym adresem.W przypadku nieobecności Klienta usługodawca ma prawo do naliczenia opłaty za poniesione koszty związane z dojazdem (zgodnie z Cennikiem).
5. Za pomocą Formularza Rejestracji założyć Konto w Serwisie lub zalogować się do istniejącego konta za pomocą Loginu i hasła.
6. Zapoznać się z podsumowaniem zamówienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności istnieje możliwość modyfikacji za pomocą przycisku poprzedni krok.
7. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Jeśli w przeciągu godziny po wysłaniu linku potwierdzającego Klient nie potwierdzi zamówienia, nie dochodzi do realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Dopiero po potwierdzeniu zamówienia Usługodawca przyjmuje zamówienie do realizacji.
8. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i zgodnie z nim opłacić zamówienie.

§ 8
Oferowane metody płatności

1. Ceny podane w Serwisie są w złotych polskich i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT. )
2. Płatność z tytułu Umowy przechowywania jest liczona za okres od dnia obioru Pojemników lub Przedmiotów przez Kierowcę do dnia ich zwrotu. 
3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty w następujący sposób:
• płatność gotówką przy odbiorze ( klient musi mieć wyliczoną gotówkę, kierowca nie nosi przy sobie pieniędzy)
• płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic)
• Płatność tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta 25 1750 0012 0000 0000 3808 7576 należącym do Usługodawcy
• płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 ( udostępniany przez Grupę DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,
PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§ 9
Wykonanie umowy usługi

1. Zawarcie Umowy usługi między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie Usługodawcy zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez serwis Klientowi automatycznej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa usługi między Klientem a Usługodawcą.

3. Realizacja usługi odbywa się przy zachowaniu następujących wytycznych:

• Usługodawca w przypadku osób fizycznych realizuje usługę pod adresem wskazanym przy składaniu zamówienia, natomiast w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą – w siedzibie firmy lub siedzibie oddziału.
• Aby skorzystać z opcji bezpłatnego transportu przy odbiorze, Klient powinien spakować Przedmioty do pojemników w ciągu 20 minut od momentu dostarczenia ich przez Usługodawcę.
• Jeśli klient nie zdąży w tym czasie się spakować, może wybrać drugą opcję – odbiór pojemników w innym terminie. Przy tej opcji naliczana jest opłata zgodna z cennikiem . Odbiór pojemników musi nastąpić do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia. Po upływie tego terminu zostaje naliczona opłata za usługę zamówioną zgodnie z wcześniejszym zamówieniem klienta.
• W momencie dostarczenia pojemników przez Usługodawcę, klient ma możliwość zwiększenia zamówienia o dodatkowe pojemniki lub/i przedmioty. W tej sytuacji opłata zostanie doliczona przez kierowcę/dostawcę.
• Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu rzeczy do odbioru powinny zostać przygotowane przez Klienta zgodnie z poniższymi wytycznymi
• rzeczy nie mogą wystawać poza pojemnik, pojemnik musi dać się zamknąć bez dociskania, w przeciwnym razie kierowca poprosi o wyjęcie lub przepakowanie rzeczy
• (Przy pakowaniu rzeczy łatwo tłukących należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkową formę zabezpieczenia papierem lub folią bąbelkową.
• Jeśli Usługodawca ma pomóc w dodatkowym zabezpieczeniu ( np. Folią bąbelkową ) należy o tym poinformować w komentarzu podczas składania zamówienia w Serwisie, przed przyjazdem. Za dodatkowe materiały opakowaniowe będzie naliczona opłata zgodna z cennikiem)
• Przedmioty oddawane do przechowania są dokładnie oglądane przez osoby odbierające i/lub fotografowane jeżeli klient sobie tego zażyczy wszelkie uwagi spisywane są na Protokole Przekazania, który własnoręcznym podpisem Klient kwituje.
• należy zwrócić uwagę na wagę pakowanych rzeczy. Limit wsadu do pojemnika to 30 kg. Łącznie z pojemnikiem który waży ok. 4 kg. Jeśli zostanie przekroczony to Usługodawca może poprosić o przepakowanie pojemnika, lub uiszczenie dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem. Każdy Pojemnik lub Przedmiot będzie zabezpieczony plombą z unikatowym numerem.
• Pojemniki dostarczone przez Usługodawcę powinny być czyste i nie uszkodzone. Jeśli klient ma uwagę co do czystości lub stanu technicznego powinien to zgłosić kierowcym, który musi wymienić pojemnik na właściwy. Jeżeli do usługodawcy zostanie/ą zwrócone pojemnik/i uszkodzone/y, brudne/y, wydzielające/y dziwne zapachy, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty zgodne z cennikiem. Jeśli pojemnik zostanie podczas użytkowania u klienta zniszczony lub zgubiony również zostanie naliczona dodtkowa opłata zgodna z Cennikiem.
• Każde przyjęte zamówienie jest potwierdzane telefonicznie w dniu realizacji.
• W przypadku nieobecności Klienta w umówionym miejscu i czasie odbioru Usługodawca ma prawo do naliczenia opłaty za koszty logistyczne zgodnie z cennikiem. Usługodawca podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Klientem. W przypadku nieudanych prób kontaktu Usługodawca ma prawo zrezygnować z przyjazdu.
• Klient ma możliwość przełożenia daty lub godziny realizacji usługi informując o tym fakcie Usługodawcę mailowo lub telefonicznie do godziny 12 dnia poprzedzającego wykonanie usługi.
• Jeśli klient w dniu realizacji Usługi odstąpi od umowy lub będzie chciał jej zmiany Usługodawca ma prawo naliczyć koszty już poniesione związane z realizacją usługi.

ETAP ZWROTU

1. Zwrot Pojemników lub Przedmiotów powinien się odbyć w ciągu 2 dni roboczych po upływie terminu przechowywania. Klient o chęci zwrotu pojemników lub przedmiotów powinien poinformować Usługodawcę na 2 dni robocze przed końcem terminu Przechowywania za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez serwis logując się na konto klienta klikając zwrot i ustalając termin. Jeśli nie poinformuje o chęci zwrotu Usługodawcy, umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres .
2. Po dostarczeniu przez Kierowcę/Dostawcę Klient w ciągu 20 minut powinien wypakować swoje rzeczy z pojemnika. Jeśli klient będzie chciał zostawić sobie pojemniki i wypakować je w innym terminie, powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę podczas zamawiania usługi zwrotu przedmiotów lub pojemników. Ponowny odbiór pustych pojemników musi odbyć się w przeciągu 5 dni po pozostawieniu ich klienta. Opłata za odbiór pojemników w innym terminie jest zgodna z cennikiem.
3. Aby skorzystać z opcji bezpłatnego transportu przy zwrocie pojemników lub przedmiotów do klienta, Klient powinien wypakować Przedmioty z pojemników w ciągu 20 minut od momentu dostarczenia ich przez Usługodawcę. Jeśli klient nie zdąży w tym czasie się wypakować, może wybrać drugą opcję – odbiór pojemników w innym terminie. Przy tej opcji naliczana jest opłata zgodna z cennikiem . Odbiór pojemników musi nastąpić do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia. Po upływie tego terminu zostaje naliczona opłata za usługę wypożyczenia pojemników zgodnie cennikiem.
4. W przypadku zwrotu Przedmiotów lub Pojemników do klienta, klient zobowiązany jest do obecności w wyznaczonym miejscu i terminie, Klient może wyznaczyć inną osobę odpowiedzialną do odbioru rzeczy. Jeśli Usługodawca przywiezie rzeczy i nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem.
5. Klient ma możliwość zmiany terminu zwrotu Przedmiotów lub Pojemnika, musi jednak o tym fakcie poinformować Usługodawcę do godz.12 dnia poprzedzającego zwrot. Wybór innego dnia zwrotu musi uwzględniać możliwości i grafik Usługodawcy.
6. Usługodawca ma możliwość odmówić zwrotu przedmiotów lub Pojemników klientowi który wskaże inny adres niż podany podczas odbioru, znajdujący się poza standardowym obszarem działania. Wówczas klient zostanie poproszony o wyznaczenie innego miejsca zwrotu zgodnego ze standardowym obszarem działania lub zamówienie dodatkowej usługi transportu zgodnej z cennikiem.
7. Usługodawca ma prawo do zmiany terminu realizacji usługi w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pracowników usługodawcy lub/i w przypadku działania sił wyższych ( np bardzo złe warunki atmosferyczne )
8. Klient ma możliwość przedłużenia okresu przechowania, może to zrobić w każdym momencie trwania umowy. Płatność za kolejny okres powinna zostać uiszczona przed upływem aktualnego okresu Przechowania przedmiotów. W przypadku braku opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego po jego rozpoczęciu, usługodawca ma prawo do rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
9. W sytuacji kiedy Klient nie dokona płatności, Usługodawca za pomocą e-maila lub telefonicznie będzie próbować nawiązać kontakt z klientem. W przypadku braku kontaktu z klientem, po upływie 30 dni ustanowione zostaje prawo zastawu na przedmiotach klienta, jako zabezpieczenie roszczeń Usługodawcy Prawo zastawu umożliwia Usługodawcy dochodzenia zaspokojenia rzeczy, bez względu na to, czyją stało się własnością w wyniku postępowania komorniczego.
10. Usługodawca ma prawo odmówienia przechowywania rzeczy które znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku oddania do przechowywania rzeczy z listy zabronionej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia. Jeśli klient odda na przechowanie którykolwiek przedmiot z listy zabronionej , to Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich kosztów bądź strat poniesionych przez Usługodawcę.
• Usługodawca ma prawo otworzyć bez zgody i wiedzy klienta Pojemnik lub inne opakowanie które oddał na przechowanie jeśli:
• z pojemnika lub innego przedmiotu oddanego do przechowania wycieka ciecz, lub wydobywa się nieprzyjemny zapach, lub istnieje zagrożenie dla innych przechowywanych Przedmiotów, dla Usługodawcy lub pracowników Usługodawcy.
• zostanie do tego zmuszony stosownym nakazem lub wezwaniem do udostępnienia wystawionym przez odpowiednie służby takie jak Policja, Sąd, Straż Pożarna.
• W przypadku oddania do przechowania przedmiotów nie mieszczących się do standardowego pojemnika Usługodawcy , konieczne jest ich sfotografowanie i odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu i przechowania. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń względem Usługodawcy w przypadku kiedy odda na przechowanie rzeczy nie zabezpieczone w żaden sposób, nie sfotografowane i nie opisane na Protokole Przekazania.
• Usługodawca nie może w żaden sposób zagwarantować Klientowi że warunki na magazynie Usługodawcy są odpowiednio dobrane do przedmiotów o konkretnym przeznaczeniu. Jednocześnie Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Przedmioty oddane w ramach świadczonej Usługi przez Usługodawcę były chronione od zniszczeń powstawania różnego rodzaju drobnoustrojów między innymi pleśni. Jednocześnie Usługodawca nie gwarantuje że tego typu sytuacja nie zaistnieje w sposób naturalny. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza i zgadza się, że Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za naturalne powstanie drobnoustrojów na przedmiotach oddanych na przechowanie przez Klienta.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy przechowania Przedmiotów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Klientowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – ul. Grabiszyńska 66E 53-504 Wrocław odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacje.

• Reklamacje można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy ul. Grabiszyńska 66e, 53-504 Wrocław, lub pocztą e-mail na adres kontakt@przechowaj.to
• W reklamacji należy opisać przyczynę reklamacji oraz jej okoliczności.
• Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcę o ewentualnych uszkodzeniach przedmiotów oddanych do 2 dni roboczych po ich zwrocie. Jeśli w tym czasie nie poinformuje o zaistniałych szkodach, Usługodawca nie będzie pociągany do odpowiedzialności za uszkodzenie.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu przechowaj.to zbierane są w celu realizacji Umowy usługi, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
• W celu realizacji usługi Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu usługę na zlecenie Administratora lub pracownikowi Usługodawcy.
• W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści zmienionego Regulaminu, klient ma możliwość wypowiedzenia umowy. Jeśli klient w przeciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy, jest to równoznaczne a akceptacją nowego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta i Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Lista przedmiotów których przechowywanie jest zabronione:
1. akwarium
2. akumulator samochodowy
3. akcesoria kuchenne z ostrymi końcami
4. amunicja antyki
5. art. spożywcze

/artykuły szybko psujące się
6. 
broń
7. dokumenty o charakterze płatniczym
8.dzieła sztuki (m.in. obrazy)
9. 
farba
10. 
kamienie szlachetne
11. 
karma dla zwierząt
12. szczątki ludzkie
,szczątki zwierzęce
13. papiery wartościowe
14.
porcelana
15. 
rośliny
/rośliny żywe
16. 
materiały łatwopalne
17. 
materiały medyczne
18. materiały radioaktywne
19.materiały wybuchowe
20. narkotyki
21. 
sadzonki
22. substancje biologicznie
23. aktywne 
substancje chemiczne
24. substancje cuchnące
25. 
substancje psychotropowe
26. substancje żrące
27. towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność
28. włączone sprzęty elektroniczne
29. wszystkie inne sprzęty których posiadanie jest nielegalne
30. złoto
31. znaczki pocztowe o wysokiej wartości
32. zwierzęta

Załącznik numer 2

CENNIK